ZaltbommelBron: De Nederlandsche Hanzesteden door dr. Otto Hollweg


Tot Nijmegen behoorden de volgende Hanzeatische bijsteden: Tiel , Zalt-Bommel, Maas-Bommel en Gent (ten Noordoosten van Nijmegen). Onder deze steden nemen Tiel en Zalt-Bommel verreweg de eerste plaats in. Tiel is een der oudste steden van Nederland. Reeds ten tijde der Franken hadden haar inwoners hun bezigheden in den buitenlandschen handel. Reeds in de 10e eeuw bezat Tiel stadsrecht. Evenals het jongere Zalt-Bommel onderhield Tiel uitgebreide handelsbetrekkingen met het Rijn- en Maasgebied, met Vlaanderen en Brabant, met Engeland en de Oostzee. Als Hanzesteden komen de beide plaatsen voor de eerste maal voor in het jaar 1450. Hoe lang zij op dat tijdstip al tot den Bond behoorden, blijkt niet uit onze bronnen. Het is merkwaardig, dat Tiel, evenals Zalt-Bommel, geen rechtstreeksche Hanzestad geworden is, doch dat beiden zich met een indirecte positie onder Nijmegen moesten vergenoegen. Zij hebben dat dan ook steeds als een verongelijking gevoeld en herhaaldelijk gepoogd, tot algemeene Hanzevergaderingen, in de eerste plaats tot de Keulsche „Drittelstage", toegelaten te worden. Echter vergeefs. Wij zullen wel niet ver van de waarheid af zijn, wanneer wij veronderstellen, dat de naijver van Nijmegen haar in dit streven den weg versperde. Tiel en Zalt-Bommel hebben deze tweederangspositie in de Hanze ook nooit erkend en vaak hebben zij, met voorbijgaan van Nijmegen, schriftelijk door adressen aan Keulen en Lübeck, aan „Drittelstage" en Hanzevergaderingen, bij Hanzeatische aangelegenheden haar stem doen hooren. Daarom hebben wij Tiel en Zalt-Bommel in de bijgevoegde kaart als middelbare Hanzesteden geteekend, hoewel zij formeel voorkomen als bijsteden van Nijmegen.

Zaltbommel (2)
Zaltbommel (2)

Joomla templates by a4joomla